SUCCESSION LIST OF PRINCIPALS

PRINCIPALS
YEARS
Rev. Brajananda Mahanty 1944-1962
Sri Smruti Ranjan Mukherjee1962-1964
Sri S.K Patra1964-1966
Maj. Manindranath Roy1966-1969
Maj. Prasanna Kumar Das1970-1972
Sri V. Subrahmanyam1973-1975
Dr. Kantilal Premchand Bhagat1975-1977
Dr. Debendra Nath Mohanty01.09.77 - 20.01.81
Sri Mrutyunjay Nayak (Officiating)21.01.81 - 29.12.81
Maj. Prasan Kumar Das10.12.81 - 17.04.82
Sri Pathani patnaik01.07.82 - 30.09.88
Dr. Debendra Nath Mohanty01.10.88 - 30.11.90
Sri S. Seshagiri Sarma01.12.90 - 02.04.92
Sri Dayanidhi Samantray03.04.92 - 31.01.93
Sri Sudhansu Mohan Mohapatra01.02.93 - 31.07.95
Sri Pravat Kumar Kar01.08.95 - 31.03.97
Sri Naba Kishore Karmee01.04.97 - 30.09.97
Sri Asit Kumar Bose01.10.97 - 28.02.06
Sri Shantanu Ranjan Roy01.03.06 - 30.06.08
Sri Prataprudra Harichandan01.07.08 - 31.03.11
Mrs. Snigdha Misra01.04.11 - 19.05.11
Sri R. N. Behera20.05.11 - 31.07.11
Mrs. Snigdha Misra01.08.11 - 31-01-16
Dr.(Mrs.) Kalpana Mishra01.02.16 - 10-07-16
Mr. Manmath Kumar Otta11.07.16 - Continuing
principal-list.php 41:06